khu phoi do can ho the zen gamuda

loggia phơi đồ the zen residence

Loggia riêng biết nối với khu bếp, là nơi giặt và phơi quần áo

Tin tức khác